?>#lang="en-US" Политика по защита на лични данни – IT Transactions
Политика по защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ*

*Информация за клиенти

Една от основните грижи на it-transactions.com e сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме към с предоставената ни от Вас информация и лични данни.

Тази политика се отнася до събираните от клиентите на it-transactions.com  /наричано навсякъде по-долу за краткост „Сайтът“ или „Ние“

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, Вашата кандидатура за клиент, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика.

Принципи при обработка на Вашите данни

Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни:

1.Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.

2. Принцип на ограничение на целите – това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

3. Принцип на свеждане на данните до минимум- това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.

6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки, като се отчита наличната технология.

Цели на обработка и мерки за защита

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо информация защо обработваме Вашите лични данни:

1. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения;
2. събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания и по-специално изискванията на Закона за хазарта на Република България, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и действащото в Република България данъчно и осигурително законодателство;
3. провеждаме проучвания на клиентите, анкети и анализи за статистически цели, подобряване на нашите услуги и повишаване на Вашата удовлетвореност, когато ползвате услугите ни;

4. да Ви предоставяме информация относно промоционални оферти и нашите продукти и услуги, ако сте дали изричното си съгласие за това или е налице друго законово основание;
5. В други, не упоменати по-горе случаи, когато това е наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес.

Какво правим

Причини

Цели и резултати

· Поддържаме взаимоотношения с клиенти;

· Разработваме нови продукти и услуги за нашите клиенти;

· Създаваме, разработваме и разпращаме маркетинг материали;

· Проучваме начина, по който клиентите използват нашите продукти и услуги;

· Предоставяме поддръжка на нашите продукти и услуги;

  • Вашето съгласие;

· Изпълнение на договори;

· Правно основание;

· Правни задължения;

· Поддържане на нашата база данни;

· Разработване и подобряване на продукти и услуги;

· Получаване на Вашето съгласие, когато това е необходимо;

· Изпълнение на правни и договорни отношения по ефективен начин;

· Разработваме и управляваме нашите марки;

· Разработваме нашите продукти и услуги;

· Тестваме нови продукти и услуги;

  • Вашето съгласие;

· Изпълнение на договори;

· Правно основание;

· Правни задължения;

· Разработване и подобряване на продукти и услуги;

· Изпълнение на правни и договорни отношения по ефективен начин;

· Извършване на дейности за защита на марката и репутацията на дружеството;

· Предоставяме качествени продукти и услуги;

· Отговаряме на оплаквания от наши клиенти;

  • Вашето съгласие;

· Изпълнение на договори;

· Правно основание;

· Правни задължения;

· Изпълнение на правни и договорни отношения по ефективен начин;

· Спазване на приложимите за нас закони и разпоредби;

· Извършваме управление на риска за нашите клиенти;

· Съблюдаваме всички приложими за нас закони и разпоредби;

· Изпълняваме задълженията си като отговорна организация.

  • Вашето съгласие;

· Изпълнение на договори;

· Правно основание;

· Правни задължения.

· Изпълнение на правни и договорни отношения по ефективен начин;

· Спазване на приложимите за нас закони и разпоредби;

· Защита на клиентите от нанасяне на вреди.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно.

Посочените по-горе данни се използват единствено от нас, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме с която и да е друга компания за нейна собствена употреба, без предварително да Ви информираме и когато е нужно, да поискаме Вашето съгласие.

Моля имайте предвид че сме задължени от приложимата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България да осигурим достъп до и да предоставяме при поискване Вашите данни на Държавната агенция по национална сигурност и съответните държавни и европейски органи по опазване на сигурността и обществения ред.

Моля имайте предвид че сме задължени от приложимата нормативна уредба да разкриваме Вашите данни на държавни, административни и съдебни органи при поискване.

Ние ще предаваме Вашите данни на трета държава или на международна организация само при наличието на нормативно установено в законодателството на Република България и/или правото на ЕС наше задължение съобразно гаранциите, предвидени в тези нормативни документи и/или установени от компетентните надзорни органи или Европейската комисия.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

it-transactions.com ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок.

Когато обработваме лични данни на основание Ваше съгласие (например за целите на директен маркетинг) и в случай че не е налице друго законно основание за обработка на тези данни, ние ще прекратим обработката на Вашите данни, ако решите да оттеглите даденото ни съгласие.

Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения.

Телефонни Разговори

Телефонните обаждания към и от нашите отдели могат да бъдат записани от съображения за сигурност, както и за да послужат за обучение и оценка на обслужването, което сте получили.

Какви са Вашите права?

Достъп до Информация

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас.

Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със закона за Защита на личните данни в България и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни.

Ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, ние можем да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, за която ще бъдете уведомен предварително.

Ако Вие подадете искане с електронни средства, по възможност информацията ще се предостави в широко използвана електронна форма, освен ако Вие не сте поискали друго.

Моля да имате предвид че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б) Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в) Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;
г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащи законови регулация.

Моля имайте предвид, че заличаване и/или изтриване на Вашите данни е невъзможно, когато:

а) Данните се събират и обработват за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюзили правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
б) Когато са налице причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
в) Данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

1. Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
в) Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) Вие сте възразили срещу обработването за периода напроверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.

2. Когато обработването е ограничено съгласно т.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

3. Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Други отмени

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време на ел. aдрес: info(at)it-transactions(dot)com .

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на ел. aдрес: info(at)it-transactions(dot)com .

Промени в нашата Политика

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайтсвоевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата напубликуването им.

Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.

 

ПОЛИТИКА за Бисквитките

Сайтът използва бисквитки, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.

Тази „Политика за Бисквитки” обяснява какво са бисквитки, как те се използват на Сайта и как да регулирате тяхното използване.


Какво са Бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След това бисквитките се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава това куки. Бисквитките са полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента.

Може да намерите повече информация за бисквитки на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на Бисквитки на Сайта

Бисквитките се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:

Функционалност – тези бисквитки съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение.

Защита от Измама – тези бисквитки съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.

Проследяване – тези бисквитки позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да уреждаме взаимоотношенията си с нашите Партньори.

Анализ – тези бисквитки позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помага да подобрим работата на Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят, или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.

Ако в Сайта има препратки към сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези сайтове ще имат свои бисквитки и политики, които ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните политики за бисквитки преди да използвате такива сайтове.


Управление на Бисквитки

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите aboutcookies.org, както иwww.whatarecookies.comwww.cookiechoices.org

Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.